Algemene voorwaarden

22-11-2021

1. Offerte en aanvaarding

 1. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, webshops, huisstijlen, lay-out, ontwerpen, foto’s, logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldt tot 30 dagen na de verzending.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard. De offerte dient door de Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.
 4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of de indruk wekt dat IN Style Websolutions werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever IN Style Websolutions verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 5. Het wijzigen van Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen.

2. Uitvoering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door IN Style Websolutions uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. IN Style Websolutions geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plug-ins, scripts, overige software en hardware.
 3. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

3. Hosting en Domeinnaamregistratie

 1. IN Style Websolutions is geen partij in de levering van diensten zoals hosting en domeinnaamregistratie die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van overeengekomen Diensten, ook niet indien deze Diensten verwijzen naar hosting of domeinnamen of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn.
 2. Wanneer IN Style Websolutions bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze hosting provider stelt. IN Style Websolutions is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de hosting provider in kwestie.

4. Oplevering en aanvaarding

 1. IN Style Websolutions zal, nadat de offerte is geaccepteerd door Opdrachtgever, zo snel mogelijk beginnen met het ontwerp en de ontwikkeling van de website of webshop .
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Tussentijdse resultaten worden gedeeld met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft recht op 3 gratis revisies. Indien Opdrachtgever blijft na 3 revisies veranderingen inbrengen, is IN Style Websolutions gerechtigd meerkosten in rekening te brengen voor alle volgende revisies.

5. Rechten van intellectueel eigendom

 1. De door IN Style Websolutions verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijven volledig eigendom van IN Style Websolutions. De door IN Style Websolutions ontworpen en gebouwde website of webshop mag door niemand anders aangepast worden tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
 2. Al het door IN Style Websolutions vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IN Style Websolutions niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

6. Aansprakelijkheid

 1. IN Style Websolutions is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. In dit geval is IN Style Websolutions slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webdesigndiensten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. In Style Websolutions is niet verantwoordelijk voor de verkoopprestaties van de door haar ontworpen webshop.

In Style Websolutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de teksten en afbeeldingen, die geleverd zijn door de Opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materialen zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

7. Prijs en betaling

 1. De kosten voor de uitvoering van de opdracht zijn vastgesteld in de offerte.
 2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in meerwerk, waarvoor, in overleg met Opdrachtgever, een aanvullende vergoeding zal worden gevraagd .
 3. De kosten van Hosting, Domeinnaamregistratie en Onderhoud kunnen zowel maandelijks als jaarlijks worden gefactureerd. Als Opdrachtgever voor een maandelijkse betaling kiest dan ontvangt hij jaarlijks een overzicht van de gedane betalingen.
 4. Na het afronden van de opdracht zal IN Style Websolutions per e-mail een factuur naar Opdrachtgever versturen. De betalingstermijn van de facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken op de factuur.
 5. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur onjuist is dient hij dit binnen de betalingstermijn aan IN Style Websolutions te melden.
 6. Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door IN Style Websolutions een herinnering van betaling verstuurd. Wanneer de Opdrachtgever binnen veertien dagen na verzenden van deze herinnering nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
Winkelmandje